Zelený ČÁP

Adresa: Sudovice 155, Nový Knín 262 03 (mapa)
Kapacita zařízení: 12
Provozní doba: 7:00 – 17:00 hod
Hlavní lektorka: Jiřina Šlapáková, DiS.,  tel. 605 861 394
Kontakt: zeleny.cap@gmail.com

Dětské centrum ČÁP/Zelený ČÁP funguje v Sudovicích již od roku 2012. 
1. března 2018 se dětské centrum přeměnilo v dětskou skupinu evidovanou v Evidenci Dětských skupin MPSV s prvky vzdělávacího programu Začít spolu® a zároveň se přestěhovalo do větších prostor. Od tohoto data jsou náklady na školné (viz Ceník) v tomto zařízení daňově uznatelné pro účely daně z příjmů fyzických osob.

Projekt Zelený ČÁP je podpořen z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost (reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006658, období realizace 1. 3. 2017 – 28. 2. 2020).

Zaměřujeme se na individuální přípravu na školu, na individuální projev, spolupráci, komunikaci, úctu jeden k druhému, k přírodě i zvířatům.

Učíme se hrou, pomocí příběhu, poučení, nápodobou. Klademe důraz na individualitu dítěte, respektujeme jeho názor.

Učíme samostatnosti – v oblékání, umývání, prostírání, úklidu po svačince, obědu, čistění zoubků, příprava pomůcek a jejich úklid.

Učíme se navzájem spolupracovat, nebát se vyjádřit svůj názor (včetně nesouhlasu s dospělým), nabádáme k vyjádření vlastních pocitů, myšlenek a postojů. Respektujeme jeden druhého.

Podporujeme děti v odpovědnosti za svá rozhodnutí. Bereme ohled na jejich názory, návrhy činností a v případě možností je realizujeme

Tvoříme, kreslíme, pracujeme s různými materiály – papír, kartón, látka, seno, tráva, květiny, tužky, vodové barvy, tempery, tuž … Pracujeme samostatně i ve skupině. Poskytujeme čas na vlastní výtvarnou činnost dítěte, kreslený projev. Motivujeme děti k práci s tužkou, experimentujeme s barvami.

Libuška, Jitka a Jiřinka

Trávíme čas v přírodě – louka, les, pole, kde rozvíjíme hrubou motoriku a orientaci v prostoru. Plánujeme společně vycházky – kudy vyjdeme, kudy se vrátíme, kam dojdeme. Učíme se orientovat pomocí orientačních bodů, pracujeme s mapou. Podnikáme výpravné, převážně pěší, výlety do našeho okolí

Cvičíme Jógu – Pozdrav slunce, jóga s pohádkou

Pořádáme výlety – pěší po Novém Kníně, navštěvujeme zámky a muzea v okolí

Speciální dny – pro zpestření našeho programu, zařazujeme různě zaměřené speciální dny – Pyžamový den, karneval, barevný den…

Pracujeme s Kuliferdou – pracovním sešitem pro předškolní vzdělávání

Pro děti tvoříme vlastní pracovní listy zaměřené na různá témata, ve kterých mimo jiné procvičujeme grafomotoriku, předmatematickou a předčtenářskou gramotnost, prostorovou orientaci …

Plán výchovy a péče Zelený Čáp, vychází z RVP PV (Zákon č. 561/2004 sb.) a je rozdělen do čtyř základních bloků, které se opakují každý měsíc s vlastním tématem.

Zelený týden

 • Během tohoto týdne se zaměřujeme na ekologickou výchovu. Trávíme převážnou část dne venku, kde rozvíjíme hrubou motoriku, učíme se být ohleduplní nejen sami k sobě ale také k přírodě, rostlinám, stromům a zvířatům.
 • Recyklujeme odpadky a následně je odnášíme do příslušných popelnic
 • Chodíme krmit zvířátka do lesa
 • Vnímáme přírodu, její koloběh
 • Pozorujeme každodenní změny, které se dějí kolem nás
 • Pěstujeme bylinky, jahody, hrášek
 • Témata: Naše okolí, Příprava zvířátek na zimu, Vítáme jaro …

Učíme se spolu

 • Během týdne Učíme se spolu, se zaměřujeme na přípravu na školy
 • Pracujeme s didaktickými pomůckami
 • Zaměřujeme se na předmatematickou výchovu a předčtenářskou gramotnost
 • Rozvíjíme slovní zásobu, povídáme si o písmenkách, číslech
 • K dispozici máme spoustu krásných knihy, atlasů, encyklopediích, ve kterých hledáme odpovědi na naše otázky
 • Hrajeme hry pro rozvoj prostorové a pravolevé orientace
 • Témata: Divoké husy na odletu, konec babímu létu; Adventní čas; Řemesla a povolání…

Tvoříme spolu

 • Čas věnujeme převážně tvoření
 • Práci s různými druhy materiálů
 • Důraz kladen na grafomotorická cvičení a grafomotorické projekty
 • Volná témata na kreslení, kde děti projevují vlastní kreslený projev
 • Popisujeme obrázky, „Co jsem nakreslil a proč?“
 • Pracujeme samostatně či ve skupině
 • Věnujeme čas tvůrčím projektům zaměřených na určitá témata (Svatý Martin)
 • Témata: Pohádkové večery; Materiály a výrobky; Masopust …

Živá pohádka

 • Tento tematický blok je věnován prožitku dětí z příběhu (písničky, básničky)
 • Povídáme si o tématu příběhu, vysvětlujeme si neznámé pojmy
 • Vymýšlíme, co se stalo před příběhem, co následovalo
 • Podáváme návrhy na lepší řešení zápletky, obměny textu
 • Bereme si poučení z příběhu – nač si dávat pozor? Jak se máme chovat, abychom předcházeli konfliktům?
 • Pracujeme se slovíčky
 • Tvoříme si rekvizity pro umožnění prožitku z příběhu
 • Prožíváme např. příběh o Nanynce, která šla pro zelí; O nenajedeném Otesánkovi; O pracovitých včelkách …

Jiřinka Šlapáková, DiS. předškolní výchovy

Jako lektorka pracuje u ČÁPA od roku 2014, od září 2016 je hlavní lektorkou v Dětské skupině (dříve centru) Zelený ČÁP. 

Vystudovala Vyšší odbornou školu pedagogickou ve Svatém Janu pod Skalou. Absolvovala kurzy Vzdělávací program Začít spolu®,  Předčtenářská gramotnost, Předmatematická výchova nově, Grafomotorika a rytmická cvičení u dětí, kurz českého znakového jazyka, … Více ZDE.

Rodiny, které podporují Zeleného ČÁPA:
 • Zárubovi
 • Vilímovi
 • Murgašovi
 • Wiedermannovi
 • Davidovi, Gratzovi
 • Webrovi
 • Lukešovi
 • Smejkalovi
 • Brejchovi
 • Kalinovi
 • Havlanovi
 • Růžičkovi
 • Maškovi, Lohankovi

Srdečně děkujeme za Vaši podporu.

OPZ_barevne


Napsat komentář