Program

Program v dětské skupině je plánován a organizován dle Plánu výchovy a péče ,,U ČÁPA rok pro dítě velký skok“. K nahlédnutí je v prostorách šaten našich dětských skupin ČÁP.

Při naší práci dětem nasloucháme a společně hledáme cestu lesem života, na které děti provázíme a nabízíme jim rozličné aktivity a možnosti realizace.
Milujeme přírodu, a proto trávíme s dětmi opravdu hodně času venku a dáváme prostor pro volnou hru dětí v lese, na louce, v zahradě či pro hraní se zvířátky.

NASLOUCHÁNÍ, LÁSKA, HARMONIE, KOMUNIKACE, POCHOPENÍ, SOUNÁLEŽITOST, VSTŘÍCNOST, EMPATIE, ÚCTA, ZODPOVĚDNOST


V rámci péče o děti se zaměřujeme na následující oblasti rozvoje dítěte:

  1. Pozitivní vztah k přírodnímu prostředí (enviromentální oblast) – dítě si uvědomuje, že je součástí přírody, umí objevovat její pestrost a vztahy, uvědomuje si zodpovědnost za své činy i potřebu péče o zvířata, rostliny, Zemi.
  2. Samostatnost a sebejistota – dítě se umí obléknout, má základní hygienické a stravovací návyky, je si jisté svými možnostmi, povinnostmi i sebou samým. Podporujeme kreativitu a fantazii při výtvarné činnosti a tím i jistotu dítěte.
  3. Sociální dovednosti – dítě jako tvor spolupracující, zvídavý, který umí brát ohledy na potřeby druhých, ale i jistě obhájit svůj názor, dítě umí pozdravit, představit se, poděkovat, požádat o pomoc.
  4. Komunikativní dovednosti – dítě umí sdělit okolí své potřeby, názory, dokáže vést dialog, diskutovat, odůvodnit své chování.  
  5. Edukace a řešení problémů – podporuje dětí v soustředění a udržení pozornosti,  zprostředkováváme elementární poznatky o okolním světě, dítě zná barvy, dokáže pojmenovat tvary, zná čísla – na tuto oblast je zaměřena příprava předškolních dětí.

Organizace dne

Prvořadým úkolem pečujících osob je vytvořit každému dítěti optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti, a proto je i v rámci organizace dne přihlíženo na individuální potřeby jednotlivců (např. potřeby spánku, individuálního přístupu při dodržování pravidel atd.).

Každodenní činnosti máme strukturované do bloků dle dané aktivity. Údaje uvedené v tabulce níže jsou pouze orientační

ČasAktivita
7.00_9.00 Příchod, volná hra/aktivity u stolečku, úklid hraček, ranní úkol s rodiči (spontánní aktivity + spolupráce s rodiči)
9.00_9.45Komunikační kruh, cvičení, básničky, zpívání, pohybové hry, povídání na téma atd. (rituály, aktivity řízené)
9.45_10.15Hygiena, dopolední svačinka
10.15_12.30Venkovní aktivity – tvoření, poznávání přírody, venkovní hry atd. (řízené/spontánní aktivity)
12.30_14.30Hygiena, oběd, čtená pohádka, odpočinek či klidová činnost (rituály)
14.30_15.00Vstávání, hygiena, svačinka
15.00_17.00Volná hra (spontánní aktivita)

Aktivita spontánní: volná činnost v jakémkoliv prostředí plně řízená dítětem, které se pečující osoba nijak neúčastní, pouze dohlíží na bezpečí dětí (někdy se do činnosti samovolně připojí a hraje společně s dětmi jejich hry). Při volné hře děti uplatňují učení nápodobou, rozvíjí komunikační schopnosti, spolupráci, získávají zručnost, učí se zabavit sami bez stimulace dospělých, hledají , přemýšlejí, improvizují. Pečující dávají dětem příležitost ke spontánní hře např. pobyt v lese.

Aktivita řízená: cíleně vedená činnost za účelem rozvoje dítěte v dané oblasti (jedná se o veškeré činnosti, které jsou obsaženy v obsahové části podtémat či činnosti vedené, řízené a organizované pečující osobou).

V obsahové části se nacházejí tyto oblasti aktivit:
– POHYBOVÁ HRA/ČINNOST,
– VÝTVARNÁ/RUKODĚLNÁ ČINNOST,
– EDUKAČNĚ/DIDAKTICKÁ ČINNOST,
– EVVO,
– HUDEBNĚ/LOGOPEDICKÁ ČINNOST.

Rituály: aktivita, která se koná s řádnou pravidelností a pomáhá dítěti k pocitu bezpečí (rituál ranního kruhu, přání dobré chuti u jídla, dodržování času svačin a obědu, čtení pohádky před spinkáním atd.). Při odchodu dítěte ze skupiny uplatňujeme ,,loučící rituál“.

Dále máme v dětské skupině zaveden narozeninový rituál a rituály/tradice spojené se střídáním ročního období a času. Dětem před spinkáním čteme pohádku, je vždy zaručeně originál. Pohádka z úst známé pečující osoby děti pohladí a všem se pak krásně usíná. Ten, kdo neusne, se může věnovat klidové činnosti nebo si jít hrát na zahradu.


Napsat komentář